Beleid en strategie

Wie zijn we nu, wat willen we bereiken in de toekomst?

“Als er over drie jaar een journalist de school binnenwandelt, wat zou je willen dat hij hoort uit de mond van leerkrachten, leerlingen en ouders?”. Dat is een vraag die consultants van LinQue Consult regelmatig neerleggen bij schooldirecties. Beleid gaat vele partijen binnen en buiten de school aan. Het is belangrijk dat er in de organisatie draagvlak is voor de missie, visie en de doelen rond het onderwijs. Betrokkenen moeten hun denken, handelen en ambitie terug kunnen zien in de visie van de school. Het is daarom van belang dat beslissers draagvlak vinden bij alle betrokkenen in de school. Scholen moeten daarom tijd maken om stil te staan bij missie & visieontwikkeling en dan vooral: gedeelde visieontwikkeling.

Stilstaan
LinQue Consult ondersteunt scholen bij het ontwikkelingsproces van strategie en beleid. Wij staan met een directie stil bij het formuleren van de missie en de visie en zorgen dat deze gedeeld wordt met de medewerkers. Dit doen wij door gestructureerd ruimte en denktijd in te bouwen.
Wie zijn we nu, wat willen we bereiken in de toekomst? Waar willen we heen als school? Hoe  concretiseren we dit? Hoe geven we plannen ‘handen en voeten’, zodat het zichtbaar is voor onszelf en voor onze medewerkers, leerlingen en ouders? Het is niet eenvoudig voor schoolleiders om deze – voor het oog simpele – vragen  te beantwoorden. Het betekent: rekening houden met interne behoeften van leerkrachten, leerlingen, management en de externe druk (eisen) van buitenaf (ministerie, ouders, vervolgopleidingen en het bedrijfsleven). En dat terwijl de dagelijkse praktijk de aandacht vraagt (verbouwen met de winkel open). Het is een kunst een weg te vinden in al deze belangen. Sommige betrokkenen in de organisatie hebben creatieve ideeën en een duidelijke visie. Anderen hebben aarzelingen over de toekomstvisie of weten niet waar ze moeten beginnen. Het is van belang juist ook hen te betrekken bij de visieontwikkeling, zodat je een dwarsdoorsnede van de organisatie er bij betrekt.

Eigen keuzes
LinQue doorbreekt de waan van alle dag en laat schoolleiders eigen keuzes maken. Sommige schoolleiders hebben het idee dat er weinig ruimte is voor eigen keuzes omdat ze voor hun gevoel alleen nog maar dingen moeten. En dat terwijl er binnen kaders nog heel veel keuzes te maken zijn en dat zorgt voor energie om de school in beweging te brengen. Stroomlijning van energie, zoeken naar de drive,  waar doe je het voor? Uiteindelijk wordt er toegewerkt naar een lerende school, een goed pedagogisch klimaat, inspirerend onderwijs en een aanvaardbare werkdruk.
Als een school eenmaal een gezamenlijke visie heeft ontwikkeld wordt deze vertaald in beleid, realistische doelen voor de korte en lange termijn. Deze doelen vormen de basis en worden vertaald naar activiteiten. Dit vormt een visie met een concrete uitwerking die handen en voeten heeft.

Eigen vermogen ontwikkelen
Consultants van LinQue Consult werken vaak met een stuurgroep die binnen de school verantwoordelijk is voor dit proces van ontwikkeling en de bemensing om de activiteiten daadwerkelijk uit te (laten) voeren. Door dit goed te organiseren creëert de school zelf het vermogen om de ontwikkeling tot stand te brengen. Dit vraagt leiderschap, aandacht en sturing op de juiste momenten.
En dan samen de uitdaging aan om de doelen te verwezenlijken, een proces van effectief communiceren en feedback organiseren en voortdurende bijstelling van doelen en activiteiten. Lef en leiderschap is belangrijk om dit proces te doen slagen. En aandacht voor het proces en personeel. Het lijkt vanzelfsprekend, maar de praktijk is weerbarstig. De opbrengst is het echter meer dan waard!