Onderwijs in een grootstedelijke context

De grootstedelijke context kenmerkt zich steeds meer door het verschijnsel superdiversiteit. Er is geen sprake meer van een meerderheid met een dominante cultuur, maar de minderheden vormen de meerderheid. Van een dominante cultuur is geen sprake.

Docenten van scholen in grote steden zien zich geplaatst voor die groeiende diversiteit in hun doelgroep, ieder met eigen achtergronden en codes. Dat vraagt om een pedagogiek die gericht is op een pluriformiteit van stemmen. Hier ligt een opgave voor docenten om deze stemmen letterlijk en figuurlijk te verstaan en deze stemmen ook elkaar te helpen verstaan.

Uit de praktijk

  • ‘We willen graag meer ouders betrekken bij onze school, maar op ouderavonden is de opkomst schrikbarend laag.’
  • ‘Op social media ontstaan veel conflicten, die enorm kunnen escaleren op school. Hoe krijgen we daar grip op?’
  • ‘Er liggen enorme werkgelegenheidskansen in sectoren waar onze leerlingen niet voor kiezen. Hoe richten we LOB zo in dat die wereld voor hen ook geopend wordt?’
  • ‘In de klas en op de gangen komen we regelmatig straatgedrag tegen. Dat doet iets met de veiligheid van leerlingen en docenten. Dat willen we niet. Hoe kunnen we dit kantelen?’
  • ‘We willen als school graag samenwerken met de omgeving. Hoe creëren we een netwerk met versterkende partners?’

Bovenstaande vragen raken aan het vraagstuk van de grootstedelijke context en superdiversiteit. Men voelt wel aan dat er iets moet gebeuren en dat dat anders is dan voorheen.

Wat biedt LinQue

Samen met de school onderzoekt LinQue het vraagstuk dat op de school speelt en ontwikkelt met de stakeholders en de school een visie die we vertalen naar concreet handelen in de praktijk. Daarbij is een teamaanpak belangrijk. Het gaat om meer dan alleen het verbeteren van het pedagogisch handelen van de individuele docent. Schoolleiding, team, leerlingen en ouders nemen we in de aanpak mee. De volgende onderwerpen kunnen afzonderlijk of gecombineerd centraal staan:

  • We onderzoeken met elkaar de LOB-kansen om een perspectief te bieden op de arbeidsmarkt.
  • We ondersteunen bij het herkennen van straatgedrag.
  • We werken aan het ontwikkelen van een teamgerichte aanpak.
  • We ontwikkelen een aanpak waarbij de pedagogische driehoek tussen ouders, school en leerling effectief wordt ingezet.
  • We coachen op team en individueel niveau om het schoolgedrag kansrijker te laten zijn voor de leerlingen dan de verleidingen van de straat.

Wij helpen u uitblinQuen