Samenvlechting en fusie

Bij een samenvlechtingsproces of de fusie van twee of meer scholen is het belangrijk te kijken naar het verbinden van missie, visie en kernwaarden en de verschillende onderwijsconcepten en daarmee naar het verbinden van mensen. Ondersteunend in dit proces is het opstellen en uitvoeren van een masterplan met betrekking tot organisatie, onderwijs, begeleidings- en cultuurvraagstukken. Uitgangspunten in dit masterplan gaan over het behouden van het goede, het afscheid nemen van wat niet meer nodig is en ook over het faciliteren van invloed van de medewerkers, over het bij elkaar brengen van teams, vaksecties en de leiding. In het masterplan staan de wijze en de termijn van het nemen van besluiten.

Desgewenst kan een deel van de hier genoemde activiteiten online worden uitgevoerd.

Uit de praktijk

De fusie van twee VO-scholen is aanstaande. Zij gaan binnen niet al te lange tijd samen verder in een nieuw gebouw met een nieuw onderwijsconcept. Bij de start is een masterplan opgesteld vanuit de opdracht van het bestuur, de criteria van de directie en wensen van het personeel.

Niet onbelangrijk, vanaf start is ervoor gekozen om de beide MT’s te laten samenwerken, gezamenlijke studiedagen te houden en de vaksecties uit beide scholen samen te laten overleggen in leergebieden. Er is een projectstructuur ingericht met een stuurgroep en werkgroepen. Fase 1 is inmiddels gereed.

Fase 2 staat in het teken van de praktische vertaling van de geformuleerde aanbevelingen van de werkgroepen. In deze fase gaan de werkgroepen aan de slag met inrichtingsvraagstukken, verdeling personeel, communicatie, de bouw, het onderwijsconcept (werken in leergebieden), het pedagogisch klimaat en de lessentabel. Er kunnen steeds meer inhoudelijke besluiten worden genomen door de directie en er is groen licht voor de bouw. Het proces gaat echter niet vanzelf. Dit vraagt alertheid, actie of een pas op de plaats. De stuurgroep monitort het proces, zorgt dat problemen worden besproken, versneld of vertraagd, zodat iedereen zijn deadlines haalt. De stuurgroep zorgt voor verbinding, afstemming en de vervolgstappen.

In het PO begeleiden we drie scholen in een plattelandsgemeente die in de toekomst samen met de kinderopvang en jeugdzorg een kindcentrum zullen vormen. Een samenvlechting met een behoorlijke complexiteit! Kenmerkend voor deze samenvlechting is de bottom up strategie: vanaf het begin worden directeuren en leraren van de scholen betrokken en geraadpleegd bij de gedachtevorming en realisatie van het kindcentrum. In tweede instantie worden ook ouders en leerlingen hierbij betrokken.

Wat biedt LinQue

  • Ondersteunen van de samenwerking en afstemming tussen verschillende partijen zoals schoolleiding, docenten, OOP, secties, MR
  • Bewaker van het losmaakproces: niet alles blijft hetzelfde
  • Verbinden van mensen, processen en procedures
  • Resultaatgericht sturen op proces en resultaat
  • De consultant fungeert als meest betrokken buitenstaander, sparringpartner
  • Het opzetten, uitvoeren en monitoren van het masterplan
  • Onderwijskundige ondersteuning van kartrekkers
  • Begeleiden van dialoogsessies met uiteenlopende doelgroepen

Desgewenst kan een deel van de hier genoemde activiteiten online worden uitgevoerd.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen