EVC

Als je jezelf wilt ontstijgen, moet je risico’s nemen.

LinQue Consult BV voert verschillende werkzaamheden uit op het terrein van EVC(Erkenning van Verworven Competenties). EVC wordt door ons gezien als bruikbaar instrument voor ‘een leven lang leren’ en employability. Kennisverwerving op zich verschuift naar de achtergrond, competentieontwikkeling komt er voor in de plaats.

Definities
Er zijn verschillende definities van competenties. Volgens Klarus (1998) zijn competenties: vermogens (cognitieve vaardigheden en handelingsvaardigheden) van een individu die hem of haar in staat stellen op een adequate wijze taken uit te voeren, oplossingen te vinden en te realiseren in de dagelijkse handelingspraktijk. Binnen Stoas Onderwijs BV (2004) werd de volgende definitie gebruikt: “de vermogens van iemand om op een adequate wijze taken uit te voeren, oplossingen te vinden en doelen te realiseren in de dagelijkse beroepspraktijk.”

 • Voor LinQue Consult zijn de volgende uitgangspunten van belang (uit de literatuur te herkennen):
 • Competenties en de context waarin ze worden uitgevoerd, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 • Competenties zonder context hebben geen betekenis.
 • Competenties worden verworven binnen de context.
 • Met de context wordt in veel definities verwezen naar de beroepspraktijk, al kan ook gedacht worden aan de samenleving en de school (Onstenk, 2000).
 • Kenmerkend voor competenties is de integratie van kennis, vaardigheden en houding.
 • Ervaringen dragen bij aan de kennis, vaardigheden en houding vice versa (Klarus, 2000). Dit betekent dat het begrip competentie gericht is op ontwikkeling. Hierbij is de richting waarin de ontwikkeling plaatsvindt niet geheel te voorspellen, maar kan plaatsvinden langs drie dimensies (Onstenk, 2000).  Het kunnen uitvoeren van handelingen en het kunnen toepassen van kennis hoeft niet direct te betekenen dat een persoon competent is. Een persoon is competent als deze voldoet aan de standaarden die worden gesteld binnen het beroep of de context. Dat veronderstelt dat de persoon in staat is de juiste handelingen, kennis kan toepassen in een gegeven situatie.

Kwalificaties worden gevormd door formele erkenningen die zijn toegekend. Mensen kunnen competenties ontwikkelen in formele leerprocessen in het reguliere onderwijs, maar ook in in- en nonformele leerprocessen; bv. op het werk, via hobby’s of in vrijwilligerswerk. Met de EVC-systematiek kunnen de in- en nonformeel opgedane competenties vergeleken worden met formele kwalificaties. Zo wordt het mogelijk die competenties ook formeel te erkennen. Het uitgangspunt van EVC is verder te bouwen op reeds aanwezige kennis en vaardigheden.
 
Nu we al enkele jaren met EVC werken, merken we dat vragen uit het onderwijs en bedrijfsleven laten zien dat er vooral behoefte is aan:
identificeren van de mogelijke doorontwikkeling van een team ten opzichte van gewenst of door concurrentie vereist competentieniveau

 • mogelijk maken om op maat in de behoefte aan competentie-ontwikkeling te voorzien
 • optimaliseren van de interne match tussen beschikbare competenties en functies of werkplekken
 • toevoegen van een instrument dat medewerkers motiveert, ook wanneer slechts van een – relatief – kort dienstverband sprake is
 • ondersteunen van medewerkers om zelfstandig te beslissen een andere werkgever te gaan zoeken.

Cruciaal in een EVC-procedure is het dan voor onderwijs en bedrijfsleven:

 • noodzakelijke competenties in kaart brengen, inclusief de gewenste of vereiste niveaus
 • competenties van medewerkers (de kandidaten voor EVC) in generieke zin te beschrijven
 • op basis van de combinatie van doelen (noodzakelijke competenties) en mogelijkheden (wensen en competenties van medewerkers) ontwikkeldoelen vast te stellen
 • op basis van het ontwikkeldoel een standaard voor beoordeling te kiezen
 • het portfolio te waarderen ten opzichte van de gekozen standaard
 • specifieke ontwikkeldoelen vaststellen
 • ontwikkeling te realiseren

LinQue Consult heeft EVC-ervaring
Medewerkers van Linque Consult zijn in staat om bovenstaande vragen te beantwoorden of samen met de klant te zoeken naar een aanpak om de doelen van de klant te bereiken. Wij hebben allen ervaring opgedaan met assessments en EVC-trajecten, o.a. bij Stoas Onderwijs BV en Stoas Hogeschool.
Stoas Onderwijs BV was tot eind 2004 verantwoordelijk voor de uitvoering van het EVC Kenniscentrum. In dat kader hebben de medewerkers van LinQue Consult werkzaamheden voor EVC uitgevoerd, zoals het schrijven van publicaties rond EVC (E. ter Wee), het ontwikkelen van een assessmentprocedure voor zij-instromers, het mede ontwikkelen van de EVC systematiek, het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen voor assessoren en -trainers.
LinQue Consult werkt samen met het Empowerment Centre