Opbrengstgericht werken

Alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk zijn.

In gesprek met je (examen)leerlingen over hun bijdrage om tot een goede opbrengst te komen 

(Examen)leerlingen die er slecht voor staan. Hoe motiveer je ze. En hoe houd je contact met de leerlingen die het gewoon goed doen en ook hun wensen hebben. LinQue Consult heeft een programma ontwikkeld voor scholen die in gesprek willen met hun (examen) leerlingen over het verhogen van hun resultaten en het vergroten van hun kansen op te slagen. Met andere woorden: gericht werken aan opbrengsten. Als een deel van de examenleerlingen er niet rooskleurig voor staat, wat doe je dan als school, als docenten. Je hoort dan dat een aantal docenten hun leerlingen achter de broek aan zit om harder te werken en beter op te letten in de les. Dit laatste is veelal de insteek die docenten kiezen.

Wij ondersteunen scholen om in bijeenkomsten met leerlingen en docenten aan de slag te gaan over de motivatie, hun manier van leren en wat leerlingen en docenten nodig hebben om tot een maximale opbrengst te komen: het slagen. Tijdens die bijeenkomsten organiseren we het gesprek tussen docent en leerling, tussen docent en docent en tussen leerling en leerling om over en weer van elkaar te horen wat ze voor elkaar kunnen betekenen en welke verwachtingen ze van elkaar mogen hebben. Doel is dat docenten open staan voor dat wat leerlingen helpt en dat leerlingen open staan voor dat wat docenten helpt. Ook ouders betrekken we op een actieve manier bij deze bijeenkomsten.

Daarnaast laten we leerlingen en docenten breder nadenken over wat ze nodig hebben, bijv. de rol van hun mentor, ondersteuning van hun ouders en specifieke  activiteiten in de les.

We hebben inmiddels de nodige ervaring opgedaan en er ook video-opnames van gemaakt, waardoor u de sfeer in intentie kunt proeven.

Geïnteresseerd? Wilt u weten of het ook iets voor uw school is?

Wij maken graag een afspraak om u hier meer over te vertellen en met beelden te ondersteunen wat dit te weeg kan brengen. Maar bovenal is ons doel om samen met u na te denken hoe dit meer kan zijn dan een eenmalige happening. Hoe u op en met uw school het contact tussen docenten, ouders en leerlingen optimaliseert, zodat er een samenwerking op gang komt die het leren van de leerling ten goede komt. En dat is toch waar we het voor doen.

Mail naar Wim Bos, wimbos@linqueconsult.nl als u meer informatie wilt of een afspraak wilt maken, of bel hem direct: 06 10 347 368.

 

Méér uit je leerlingen (en docenten) halen en systematisch gebruik maken van uitkomsten van toetsen, observaties en evaluaties.

Ontwikkelen van vaardigheden om het eigen onderwijs effectief af te stemmen op verschillen. De Inspectie constateerde in het onderwijsverslag (2010) dat de helft van de havo- en vwo-leerlingen de instructie niet voldoende afstemt op verschillen tussen leerlingen. Dit heeft bijvoorbeeld consequenties voor een aantal hoogbegaafde leerlingen, zij presteren niet zo excellent als ze zouden kunnen. En in het VMBO en praktijkonderwijs neemt het aantal leerlingen dat zwak is in lezen en wiskunde toe, aldus een groot internationaal vergelijkend onderzoek naar de prestaties van 15-jarigen (Wim van de Grift, hoogleraar onderwijskunde in Trouw, 23 mei 2011).

LinQue geeft gerichte trainingen, waarin docenten met behulp van klassenconsultatie en (didactisch) coachen gereedschappen in handen krijgen om de prestaties van zwak presterende leerlingen te verbeteren en de kleine groep excellent presterende leerlingen te vergroten.

Uitgangspunten zijn

  • Wat past in uw school, uw visie op werken op maat en differentiatie. U kunt de resultaten van uw leerlingen verhogen èn maatwerk bieden binnen klassikaal onderwijs, maar ook in vernieuwingssituaties waarin leerlingen bijvoorbeeld op een leerplein werken, in domeinen zitten en/of vakoverstijgende projecten uitvoeren.
  • Wat is de beginsituatie van de leerlingen en hoe interpreteer je de uitkomsten van observaties, toetsen en andere relevante gegevens, zoals de waarnemingen van ouders?
  • Leerlingen mogen op bepaalde tijdstippen verschillende dingen doen, op een manier die bij hen past en de instructiewijzen en momenten sluiten hierbij aan.
  • Docenten krijgen op maat ondersteuning, passend bij hun beginsituatie als docent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inzicht in leerstijlen en voorkeuren, werken met meervoudige intelligenties (H. Gardner ), activerende werkvormen of samenwerkend leren. Maar ook aan het maken van handelingsplannen op groepsniveau en schoolniveau. Of aan een orthopedagogisch project afstemming, waarbij de docent de omslag leert maken van “de leerstof als uitgangspunt” naar “afstemmen van de leerstof op de leerling” met de methodieken en vaardigheden die daarbij nodig zijn. We werken handelingsgericht; de docent wordt toegerust om ook bij de zwakkere leerlingen met extra instructiebehoeften het onderwijs goed af te stemmen binnen de eigen les.
  • Leidinggevenden krijgen meer inzicht in de sturing die nodig is om de onderwijskwaliteit en de opbrengsten te verhogen en te laten beklijven (strategisch en tactische niveau). Denk hierbij bijvoorbeeld aan monitoren, bijsturen, een voorbeeldrol hebben, vertrouwen geven, een veilige open sfeer scheppen gericht op leren van en met elkaar, meetbare doelen stellen, gericht feedback geven op proces, inhoud en resultaat, de samenhang blijven zien en expliciteren.