Pedagogisch klimaat

Docenten zodanig toerusten dat zij het leerlingen tot maximale leerprestaties brengen.

Relatie gaat voor prestatie
Over het bewust vergroten van het welbevinden van leerlingen, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen.

Opbrengstgericht werken is een item die van groot belang is in het huidige onderwijs. Voor je het weet schiet dit doel door naar cijfermatig kijken en analyseren. De “harde” opbrengsten zijn uitermate belangrijk, maar een van de basisvoorwaarden voor een goede opbrengst is een goede relatie met de leerling. Dan kan er efficiënt geleerd worden.
LinQue Consult bekijkt het Pedagogisch Klimaat vanuit een integrale aanpak. Binnen een goed Pedagogisch Klimaat is er aandacht voor leerproblemen, gedragsproblemen, prive-problemen, groepsdynamiek, en noem maar op. Het is onderdeel van de leerlingenzorg, waarbij LinQue groot voorstander is van de maximale inzet en betrokkenheid van de docent. Als school zorgen dat de docent zo veel mogelijk de centrale spil is in het welbevinden van iedere leerling. De volgende spil is de mentor. In uitzonderlijke gevallen wordt een beroep gedaan op expertise buiten deze twee spilfunctionarissen.

Daarmee zeggen we nadrukkelijk niet dat de docent dus ook psycholoog moet zijn. Nee, de docent doet wat hij moet doen, goed lesgeven. En juist in dat woord “goed” zit die waarde en expertise die LinQue de docent toedicht. Bij een goede les, hebben tal van problemen niet de overhand en is de “zorgtaak” een van een andere omvang dan bij een minder goede les. Dat is waar de focus van LinQue ligt, docenten zodanig toerusten dat zij het leerlingen tot maximale leerprestaties brengen.

In dat licht komen onderwerpen aan de orde als

  • Differentiëren in bijv. niveau, tempo en interesse 
  • Actieve leerlingen
  • Variatie in (samenwerkings)werkvormen en instructie
  • Aansluiten bij de (belevingswereld van) leerlingen
  • Motivatieaspecten als Relatie, Competentie en Autonomie
  • Heldere leerdoelen
  • Heldere structuur
  • Een gedegen eigen onderwijskundige kennis

Een goede les legt de basis voor een goede prestatie. Bij een goede les kan een docent uitleggen waarom hij de werkwijze gebruikt die hij gebruikt. Vanuit die keuzes weet hij bovenstaande aspecten bewust in te zetten daar waar het nodig is.
Op die manier heeft de docent oog voor al zijn leerlingen en voelt de leerling zich thuis, hij mag er zijn.

Wat doet LinQue
Bovenstaande is niet “even” in een training te vatten. Het is typisch een vraagstuk waar alle scholen dagelijks mee bezig zijn en waar iedere school ook op een eigen manier aan werkt. Voor LinQue is het daarom van belang aan te sluiten bij dat wat de school (al) doet en haar expertise er naast te leggen. Samen de ingrediënten kiezen die voor de situatie die speelt van belang is. LinQue heeft een skala aan werkwijzen die kunnen worden ingezet, van teamtraining tot coaching-on-the-job en van beleidsontwikkeling met directie tot het begeleiden van leerlingen.