NOVO: Nederlandse Opleiding voor Veranderkunde en Organisatieontwikkeling

Post HBO-opleiding voor adviseur / procesconsultants voor opbrengstgericht en duurzaam innoveren.

Als veranderaar of als begeleider van veranderingen is het zaak oog te hebben voor de bovenstroom, wat zichtbaar is, en de onderstroom, wat niet zichtbaar is. Dat betekent de ene keer stilstaan bij wat er echt gebeurt in een groep mensen en de volgende keer doorpakken ook al is de neiging om te bevriezen. Als procesbegeleider is het zaak om je bewust te zijn van je eigen opvattingen en beperkingen en tegelijkertijd je niet altijd te laten leiden door wat gangbaar is, wat men van je verwacht. Het devies is: don’t limit your space. Want niets doen is ook een interventie.

Hieronder volgt beknopte informatie over de Post HBO NOVO-opleiding. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de website van de NOVO-opleiding.

Waartoe?

Een NOVO-procesbegeleider draagt doelgericht bij aan de ontwikkeling van een lerende organisatie door de innovatiekracht van een organisatie te vergroten. NOVO-procesbegeleiders zijn actief betrokken bij de (bege)leiding van veranderings- en ontwikkelingsprocessen in organisaties. In scholen kan dat gaan om de invoering van meer maatwerk in het primaire proces, handelingsgericht werken, meer zelfsturing in teams, het werken in een professionele leergemeenschap.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor die professionals die direct betrokken zijn bij organisatie- en onderwijsontwikkeling. Denk hierbij aan: leidinggevende, beleidsmedewerker, projectleider, innovatieregisseurs, docenten met speciale taken binnen het PO, SBO, (S)VO, MBO of HBO, leidinggevende van Integrale Kindcentra (IKC) of Sterrenscholen, consultant of adviseur bij een dienstverlenende organisatie.

Wat staat centraal?

In de opleiding wordt gewerkt aan 7 competenties:

1. Klant – en vraaggerichtheid: De procesbegeleider stemt af op de vraag van de ander of van de organisatie, verplaatst zich in de doelgroep en kan daarbij meerdere rollen kiezen, afhankelijk van het gewenste proces en doel.
2. Organisatiesensitiviteit: De procesbegeleider is zich bewust van de complexiteit van de organisatie waar hij voor werkt en richt zich op duurzame veranderingen en/of resultaten.
3. Procesgericht denken en werken: De procesbegeleider heeft inzicht in en invloed op processen die nodig zijn om de gewenste situatie te bereiken.
4. Onderzoeken, hoge orde denken: De procesbegeleider analyseert zaken diepgaand en vanuit verschillende perspectieven en brengt die in verband met factoren die spelen in de organisatie.
5. Opbrengstgericht denken en werken: De procesbegeleider werkt planmatig aan opbrengsten bij teams, en in organisaties in verandering.
6. Innovatief leiderschap: De procesbegeleider is zich bewust van de complexiteit van veranderingsprocessen en geeft hier constructief leiding aan.
7. Reflecteren: De procesbegeleider is zich bewust dat de eigen kwaliteiten, capaciteiten, ethiek en eventuele belemmeringen van invloed zijn op het werk en is bereid kritisch te reflecteren op zichzelf en op wat nodig is in deze specifieke context.

Hoe? Ervaringsgericht

De visie die ten grondslag ligt aan de opleiding tot NOVO-procesbegeleider is dat ‘wij voortdurend leren’. Dat doen we als individu, samen, bewust en onbewust, gericht en ongericht, bij toeval en gepland, in formele en informele settings. De NOVO-opleiding is vormgegeven volgens het drieledige opleidingsmodel dat door Joyce en Showers is beschreven. Deze opleidingswetenschappers hebben vastgesteld dat mensen het meest effectief leren als er naast theorievorming en oefenen in een veilige omgeving, ruimte is voor toepassing van de geleerde theorie in de eigen praktijk en voldoende reflectie daarop. De deelnemers leren daarbij niet alleen van de opleiders, maar ook van elkaar.

Aanbod & maatwerk

De NOVO-opleiding bieden wij aan als ‘standaard’ en als ‘maatwerk’.