Procesbegeleiding Leren Verbeteren

Ondersteunen, verbeteren, voorkomen.

Als uw school een risico heeft rond de opbrengsten of de onderwijsprocessen, dan kunt u contact opnemen met Leren Verbeteren of met Dorien Sluijter, Koos Pluymert of Rob Jasperse. Ook kunt u kijken op de website van Leren Verbeteren.

(zeer) zwakke scholen

Wij bieden, samen met een pool adviseurs en in samenwerking met Leren Verbeteren (OCW & B&T) ondersteuning aan scholen die onder de norm presteren en een risico vermelding hebben of het predicaat zeer zwak van de inspectie hebben gekregen. Een uitdaging!

Scholen hebben vaak de volgende vragen: Hoe….

 • krijgen we de opbrengsten weer op of boven de norm?
 • krijgen we de onderwijsprocessen weer op orde?
 • geven we leiding aan deze processen?
 • sturen we deze veranderingen in de school aan?
 • zorgen we voor urgentiebesef?
 • borgen we onze kwaliteitszorg?
 • krijgen we de kwaliteit van de lessen weer op orde?
 • houden we een vlootschouw?
 • zorgen we ervoor dat dit proces van verandering van ons allemaal wordt?

Goed onderwijs

Leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Daarom vindt OCW het niet acceptabel, dat er afdelingen binnen en/of scholen zijn met een risico voor de opbrengsten of die zeer zwak zijn. Het doel van het project leren verbeteren is  om de huidige scholen, die onder de norm presteren of dreigen te presteren, te ondersteunen bij hun verbeterproces.

Doelgroep

Bestuurders, directie, interim directie, teamleiders, docenten, ondersteuning

Situatieschets

De VO-raad en de AOC Raad hebben in 2010 een Taskforce Zeer Zwakke Scholen ingesteld. Deze vormen samen het Project Leren Verbeteren. Dit project wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW en was tot 2016 ondergebracht bij de VO-raad. In 2016 is het stokje door OCW overgedragen aan B&T en vervullen zij de rol van projectleider van Leren Verbeteren. B&T werkt met de pool van procesbegeleiders die ook al voor de taskforce werkten ten tijde van de VO Raad. Zij begeleiden ook nu nog de besturen en scholen die het predicaat risico school of zeer zwak krijgen. Zeg maar: onder de landelijke norm voor de processen of de opbrengsten.

Kerntaken van de procesbegeleider

 • Begeleiden en adviseren van de schoolleider bij de zelfanalyse, bij het opstellen en uitvoeren van het verbeterplan en het plan van aanpak, alsmede het opstellen van voortgangsrapportages ten behoeve van het schoolbestuur en de Inspectie.
 • Uitvoeren van een review (start van het proces of halverwege het proces).
 • Analyse maken van de problemen die hebben geleid tot de status van risicoschool of zeer zwak op alle niveaus: van het leiderschap en de opbrengsten tot het functioneren van de docent in zijn/haar klas.
 • Ondersteunen bij het opzetten van een haalbare cyclus van kwaliteitszorg, in nauwe samenwerking met de deskundigen van B&T op dit vlak.
 • Ondersteunen bij het op de rails zetten van processen binnen het onderwijs, die tot goede resultaten leiden. Dit is onder andere: SHRM in werking brengen, het werken met analyses van de opbrengsten en plannen van aanpak voor leerlingen die achterblijvende resultaten laten zien, het ondersteunen van een aanpak van vaksectieplannen enz.
 • Met de schoolleider voorbereiden van de voortgangsgesprekken tussen het schoolbestuur en de Inspectie.
 • Tijdig signaleren van knelpunten in de uitvoering en borging van het verbeterplan.
 • Met de schoolleider voorbereiden en (doen) uitvoeren van de reviews.

Profiel vanuit OCW

 • Sterke persoonlijkheid, die de sector voortgezet onderwijs goed kent;
 • Aantoonbaar bekend met de problematiek van scholen die onder de norm presteren;
 • Beschikt over adviesvaardigheden;
 • Resultaatgericht en vasthoudend;
 • Communicatief en inspirerend;
 • Kan goed schakelen tussen belangen, rollen en verantwoordelijkheden;
 • Stevige gesprekspartner op eindverantwoordelijk schoolleidersniveau;
 • Leerbare instelling.

Koos Pluymert, Rob Jasperse en Dorien Sluijter zijn vanuit LinQue Consult betrokken bij Leren Verbeteren (B&T / OCW). Op dit moment worden vele scholen door LinQue Consult begeleid in het voorbereiden en  uitvoeren van het verbeterplan, het opstellen van een cyclus van kwaliteitszorg en het in versterken van de processen binnen de scholen die kunnen leiden tot voldoende opbrengsten.