Dialoog bevorderen in teams

Zoeken naar de diepere lagen van de vraag.

Wat is een dialoog?
In een dialoog is ruimte voor alles wat van belang is en is er tijd om op zoek te gaan naar wat mensen beweegt. Mensen luisteren naar elkaar en naar zichzelf. Soms begint een dialoog met een zoektocht naar een gezamenlijke visie of om oplossingen te zoeken voor een complex probleem in een organisatie.  In een dialoog wordt gezocht naar de diepere lagen van de vraag die voorligt, sluiers die de oplossingen aan het oog onttrekken worden weggenomen.

Iedereen neemt deel
In de dialoog staat centraal dat iedereen deelneemt, ieders inbreng is belangrijk. Mensen in dialoog worden zich bewuster van hun eigen rol en communicatie in een proces. De dialoog is daardoor een methodiek die kan bijdragen aan processen van innovatie, teamontwikkeling of vernieuwing binnen scholen. In een debat draait het om tegenstellingen, in een dialoog om overeenkomsten en respect voor elkaars inzichten. Door ideeën en gedachten te bundelen in de dialoog ontstaat er een groter, breed gedragen beleid.

Wat doet LinQue Consult?
Wim Bos en Dorien Sluijter begeleiden scholen bij het voeren van een dialoog.

Wim: “gesprekken tussen mensen zijn vaak niet meer dan het uitwisselen van stokpaardjes. Mensen luisteren naar dat wat in hun eigen straatje past. Of ze luisteren slechts om te bepalen of ze zelf het woord weer kunnen voeren. Dat is jammer, want dan ontaardt het gesprek al heel gauw in een discussie waar mensen alleen hun eigen standpunt zitten te verdedigen. Veelal van uit de optiek dat zijzelf de waarheid in pacht hebben. Ik kwam op een school waar een bepaald onderwerp rondom het rooster niet meer besproken werd, omdat bekend was dat de standpunten te ver uiteen liepen om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Ik wist dat niet en had een dialogische werkvorm waarin ik dit onderwerp aan de orde stelde. Toen bleek al snel tot ieders verwondering dat de verschillen in mening eigenlijk heel klein waren.”

Dorien: “ik heb op meerdere scholen Wereld Café-sessie georganiseerd om draagvlak te verwerven voor de verandering die de directie wilde bewerkstelligen. In het Café ging het erom de mening en gedachten van mensen serieus te nemen, ieders mening te horen en uit te zoeken hoe mensen tot hun mening kwamen. Dat heeft veel ogen geopend.

Meer informatie over de dialoog?
Artikel van de VO-Raad ‘De Socratische Dialoog’ Model: het Socratisch Gesprek
Wat is een dialoog?

Enkele voorbeelden van methoden die bijdragen om tot een goede dialoog te komen:

Adam Kahane
Adam Kahane gaat uit van een proces in stappen waarbij de deelnemers beginnen bij hun eigen beleving van de werkelijkheid en uiteindelijk uitkomen op een gezamenlijke nieuwe werkelijkheid.

Het socratisch gesprek
In het socratisch gesprek doorlopen de deelnemers een onderzoeksroute om de essentie en onderliggende principes te bepalen.

Het Wereld Café
Het wereldcafé gaat uit van de principes uit het café: losjes, persoonlijk, onderwerpen waar het écht om gaat en toevallige ontmoetingen. Klik hier voor de powerpointpresentatie ‘De dialoog in het Wereld Café onderbouw VO.

Mindmapping
Mindmapping is een manier om in dialoog met een groep intervisie te doen. Intervisie is gericht op gedragsverandering ten opzichte van de probleemsituatie en het doel is het aanleren van alternatief gedrag en alternatieve handelingsmogelijkheden.

Informatie
Wim Bos
Dorien Sluijter