Intervisie

Respect en vertrouwen zijn het uitgangspunt.

Een diepgaand gesprek met een systematische opbouw waarin het gaat om praten mét in plaats van praten óver mensen.

Intervisie is een middel om leraren op een professionele manier met elkaar in gesprek te laten gaan over wat ze bezig houdt in hun onderwijs, hoe ze ervoor staan in hun werk en wat ze willen bereiken binnen de school. Systematisch en diepgaand communiceren is belangrijk voor het verbeteren van de werksituatie en om veranderingen en vernieuwingen vorm te geven. Een onderbouwleerkracht van een basisschool verwoordde het onlangs als volgt: “We praten nu echt over onderwijs, over dingen die er toe doen en dit geeft me energie, ik voel me gehoord en gesteund!”

Bij intervisie gaat het er om dat je respectvol en op basis van vertrouwen collega’s helpt bij de bewustwording van de eigen ontwikkeling. We gaan er van uit dat de deelnemers zelf iets inbrengen vanuit hun werksituatie. Dat kunnen casussen zijn of problemen. Intervisie kan daarnaast helpen om als team in de schoolorganisatie te staan en zo gezamenlijk naar de buitenwereld te communiceren. Wanneer de school in beweging is en de organisatie verandert, is het van belang dat de teamleden blijven uitwisselen over zaken die er werkelijk toe doen. Het eensgezind en alert inspelen op kansen die zich voordoen en belemmeringen die er zijn, is een voorwaarde voor het slagen van een verandering. Intervisie kan teamleden ondersteunen, problemen bespreekbaar maken en helpen oplossen.

Wat doet LinQue
Onze consultants kunnen op verschillende manieren ondersteunen bij (het vormgeven van) intervisie:

  • Leiding geven aan intervisiegroepen van (startende) leraren, managementteams, zorgcoördinatoren of intern begeleiders
  • Leraren opleiden om zelf leiding te geven aan een intervisiegroep van collega’s
  • Verzorgen van een aantal begeleide sessies, vervolgens gaan de intervisiegroepen zelf aan de slag en het verzorgen van een gezamenlijke afsluiting.

LinQue Consult gebruikt verschillende methodieken van intervisie, traint leraren in gespreksvaardigheden en gesprekstechnieken. We bieden instrumenten aan om even boven jezelf te hangen (helikopterperspectief). Dat leidt tot meer overzicht en inzicht en uiteindelijk tot meer handelingsalternatieven. LinQue coacht ook directies: Hoe zorg je er voor dat een team op een goede manier intervisie heeft?