Coachen van keuzes tijdens het leren

Steeds meer scholen besluiten om de leerlingen intensiever te begeleiden bij het leren. Vragen als hieronder staan centraal in deze zoektocht van de leerling:

 • Wie ben ik, hoe leer ik, wat kan ik, wat wil ik?
 • Welke keuzes maak ik om de opleiding zo optimaal mogelijk te doorlopen, af te ronden en mij te richten op de toekomst na school?
 • Hoe kan ik mijn kwaliteiten zo benutten dat ik op mijn eigen manier dit steeds zelfstandiger aanpak? (zelfregulatie)
 • Hoe werk ik samen met anderen zodat we prettig leren en werken?

Coachen van keuzes tijdens het leren is breder dan de begeleiding die tot nu toe vaak de mentor deed. Het vraagt andere vaardigheden: balanceren tussen ondersteunen en prikkelen, sturen en volgen zodanig dat de leerling steeds meer de regie neemt over zijn eigen leerproces. De leerling en coach ontmoeten elkaar daarom regelmatig en het contact is intensiever.

Het model de ‘vijf interactiestappen voor leren‘ biedt de coaches en de leerlingen handvatten bij het leren en loopbaanontwikkeling.

Uit de praktijk

Coachen bij zelfregulatie en executieve functies

Bij een VMBO wil men vanuit een nieuwe visie op leren veel meer aandacht besteden aan het coachen van leerlingen en daarbij expliciet aandacht voor zelfregulatie en executieve functies. LinQue Consult is gevraagd mee te denken in het ontwikkelproces en indien nodig te adviseren. Dit heeft geleid tot:

 • De begeleiding van een projectgroep ‘werken met executieve functies’.
 • Het samen uitwerken van een handboek coachen waarin de onderwijskundige visie, de uitgangspunten, de randvoorwaarden, de facilitering van de coaching en een leerlijn executieve functies beschreven staan.
 • Een leerlingenagenda uitgegeven door de school waarin het gehele coachproces is opgenomen.
 • Een training op maat waarin de coaches zich de basiscoachingsvaardigheden eigen maken en leren de leerlingen de regie van het leerproces op te pakken. Zij leren hierbij de leerlijn executieve functies te hanteren om zo aan te sluiten bij de leerbehoefte van hun leerlingen.
 • Een werkwijze hoe de school ouders gaat betrekken bij het leren van hun kinderen en het voeren van driehoeksgesprekken.
 • Rubrics voor leren leren, persoonlijke en sociale vaardigheden die tijdens de coaching ingezet worden.
 • Van en met elkaar leren van de coaches door (video)intervisie aan de hand van opnames van hun coachgesprekken.
 • Individuele coaching van enkele coaches.
 • Opleiden van de orthopedagoog en intern begeleider als coach van de coaches.
 • Verdiepingscursus in coachingsvaardigheden.

Er is een grote samenhang in activiteiten gestoeld op de gedragen onderwijsvisie. De school heeft in korte tijd grote stappen gezet in de gewenste onderwijsontwikkeling!

Wat biedt LinQue

LinQue Consult ondersteunt een onderwijsinstelling bij het integraal invoeren van het werken met coaching in het onderwijs van het (her)formuleren van de onderwijsvisie, ontwikkelen van leerlijnen en specifieke handboeken tot het trainen van coaches en coaches van de coaches zodanig dat binnen afzienbare tijd coachen onderdeel is geworden van de dagelijkse routine.

Wij ontwikkelen samen met de betrokkenen een aanpak voor coaching passend bij de omstandigheden en wensen van de school. Hierbij baseren we onze aanpak op het model ‘Vijf interactiestappen voor leren’.

Bovenstaande activiteiten kunnen in overleg ook in een online vorm worden aangeboden.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen