Leerlingparticipatie

Op scholen waar leerlingen daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om, met invloed, deel te nemen aan besluitvorming over hun leer- en leefomgeving op school én op het beleid, zien wij dat leerlingen positiever oordelen over de school. En al zijn er geen directe effecten meetbaar op de (toets)resultaten, de leerlingen voelen zich meer eigenaar, er is een betere sfeer, er is meer draagvlak voor de regels, er is minder pestgedrag en het contact tussen docenten en leerlingen verandert.

In deze tijd van maatwerk binnen het onderwijs en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen kan een school niet om leerlingparticipatie heen!

Uit de praktijk

‘We zijn gestart met écht praten met de leerlingen in plaats van alleen lesgeven. Leerlingen kunnen veel meer dan wij denken.’

Dit is de uitspraak van een begeleider van het leerlingenparlement op een grote VO-school in het midden van het land. Hoe krijg je leerlingen betrokken bij de school en verbreed je die participatie zodat deze verder gaat dan alleen de wettelijke mr?

‘Dit jaar zijn we aan de slag gegaan met een vroegtijdige monitoring van leerlingen die met grote moeite het examen zouden kunnen halen. In een bijeenkomst hebben de leerlingen onderling in kleine groepen gesproken over wat hen zou kunnen helpen om goed voorbereid te zijn voor het examen. Deze keer zonder inhoudelijk inmenging van docenten, mentoren etc. We zijn verrast met de voorstellen die de leerlingen aan ons voorlegden.’

De school heeft de voorstellen van de leerlingen als uitgangspunt genomen voor de begeleiding van de leerlingen en daar met medeweten van de leerlingen ook de ouders bij betrokken. En … dit jaar zijn de slagingspercentages hoger!

Wat biedt LinQue

Inzetten op leerlingparticipatie in de school vraagt pragmatisch leiderschap en een schoolleiding die zich open en nieuwsgierig op durft te stellen. Het vraagt facilitering en begeleiding van de leerlingen die hierin mee willen gaan en het vraagt een mindshift bij alle collega’s in de school. Als we die mindshift teweeg kunnen brengen kunnen er mooie dingen gebeuren.

Scholen vragen ons samen met hen na te denken over het vergroten van de participatie van leerlingen in het reilen en zeilen van de school. Daarbij gaan we op onderzoek uit natuurlijk samen met de leerlingen naar wat zij willen, kunnen en hoe zij samen met de medewerkers van de school aan de slag kunnen.

Soms is het vormgeven van leerlingparticipatie het hoofddoel van onze samenwerking met een school, soms is het een nevendoel bij onderwijsvernieuwing.

Mogelijke activiteiten

  • Gesprek met een binnen- en een buitenkring, uiteraard met de leerlingen in the spotlight
  • Visieontwikkeling rondom leerling
  • Ondersteunen van de docent die de leerlingenraad begeleidt met als focus eigenaarschap bij de leerling
  • Directe betrokkenheid van leerling bij de ontwikkeling en evaluatie van het onderwijs

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen