De basis op orde

Om het onderwijs op orde te hebben is het van belang dat er voldoende aandacht is voor de werkelijke invulling van het onderwijs en dat het fundament stevig staat. Het gaat om het leiderschap gericht op onderwijskundige en kwaliteitsgerichte ontwikkeling, de cultuur en de onderlinge samenwerking.

Uit de praktijk

Als een school contact met ons opneemt, maken we een afspraak voor een intake om te horen wat er aan de hand is, om een eerste analyse te maken en om te achterhalen of er een ‘klik’ is tussen de adviseur en de schoolleiding. Als de connectie tussen de adviseur en de school er is, starten we met lezen van relevante documenten en de precieze opdracht van de onderwijsinspectie (toezichtsplan).

De inspectie geeft specifiek aan waar zij wil dat de school de opbrengsten en processen verbetert. Direct daarna volgen gesprekken met de schoolleiding. We maken met hen een analyse van de problematiek, stellen een herstelplan op, bepalen de doelen die gehaald moeten worden en stellen een haalbaar smart plan van aanpak op. Haalbaar omdat er vaak (tijds)druk zit op het proces vanuit de inspectie.

We proberen enerzijds te voldoen aan de eisen van de inspectie en anderzijds het herstel zo in te zetten dat het haalbaar is voor de school, niet iedereen in de school in de stress schiet en er een duurzaam herstel kan worden ingezet. Het is naar onze mening de taak van de directie om ervoor te zorgen dat er urgentie is om de doelen te halen en tegelijkertijd het tijdpad realistisch te laten zijn. Te veel druk maakt vleugellam. Een goed smart plan van aanpak helpt hierbij, ook in het gesprek met de inspecteur hierover.

Wat biedt LinQue

Wij ondersteunen de school in het proces; van het maken van het plan van aanpak tot het delen of uitvoeren van het plan. Daarnaast begeleiden wij de schoolleiding bij het onderwijskundig leiderschap, het leidinggeven aan verandering en een opbrengstgerichte cultuur. Ook brengen wij expertise in uit eerdere ervaringen met scholen. Denk hierbij aan bv. het bespreken van data en hier acties op zetten, het versterken van de vaksecties (opbrengstgericht en planmatig werken), organiseren en uitvoeren van een vlootschouw op basis van lesbezoeken, opzetten kwaliteitsbeleid, beleid ontwikkelen m.b.t. zicht op ontwikkeling, het proces PTA, de leerlingenondersteuning.

In het begin stellen we vooral vragen. We werken in verbinding met de directie, de teamleiders, de docenten, zodat iedereen eigenaar wordt van het plan en er ook voor wil gaan.

Er zijn een paar stelregels die we hanteren in een dergelijk traject:

  • De schoolleiding is eigenaar van het (herstel)plan en de uitvoering van het plan van aanpak.
  • Wij ondersteunen, lopen een eindje met de school mee.
  • De schoolleiding is aan zet om draagvlak en medewerking te krijgen voor verandering van alle betrokkenen.
  • De schoolleiding stelt kaders, is helder in verwachtingen naar medewerkers: zij sturen en ondersteunen. We werken aan een verantwoordingscultuur.
  • Iedereen in de school weet van het traject en draagt zijn steentje bij.
  • Kwaliteitszorg is van iedereen: van bestuur, directie, docenten, ondersteuners en leerlingen.
  • Het gaat om de grote en kleine kwaliteit.
  • Vanaf de start wordt planmatig gewerkt, worden vanuit een analyse, haalbare en evalueerbare doelen opgesteld.
  • Er wordt opbrengstgericht gewerkt. Cijfers worden periodiek in beeld gebracht, geanalyseerd en omgezet in acties. Het motto is: van constateren naar acteren. Dit geldt ook voor de resultaten van tevredenheidsonderzoeken.
  • Er wordt gewerkt vanuit de kwaliteit van de school aan lange termijndoelen en quick wins.

Daar waar mogelijk bieden wij in overleg diverse activiteiten in dit proces ook online aan.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen