Kwaliteitszorg en cultuur

Vaak krijgen wij vragen van scholen om te ondersteunen bij het opzetten van een stelsel van kwaliteitszorg voor het bestuur met een vertaling naar de scholen. Dat is complexe vraag, kwaliteitszorg is allesomvattend. Het gaat om de beheerskant (o.a. meten) en de ambitie (o.a. ontwikkelen). Scholen moeten in control zijn op beide kanten en laten zien dat ze weten hoe ze uitvoering geven aan kwaliteitszorg en -cultuur.

Scholen moeten planmatig werken aan de kwaliteit van het onderwijs door deze te onderzoeken, te verbeteren, te borgen en openbaar te maken. Het gaat ook over deelprocessen als de kwaliteit van de les of de vakgroep. Er zijn feitelijk twee perspectieven om resultaten op orde te hebben: wegwerken van tekorten of het ontwikkelen van sterktes en preventief handelen. Wij krijgen te maken met beide vragen. Kwaliteitszorg gaat erom dat het bestuur en de schoolleiding beleid formuleert, weet wat werkt, focust op het positieve, inzet op mensen, interventies onderzoekt en kleine stappen omarmt om haar doelen te bereiken.

Desgewenst kan een deel van de hier genoemde activiteiten online worden uitgevoerd.

Uit de praktijk

Ik werk nu als consultant in een school met een onvoldoende beoordeling van de inspectie. Ik ben met hen begonnen om te onderzoeken hoe de school denkt over kwaliteitszorg en wat zij daarin al planmatig realiseren. Dat is de start, uitgaan van dat wat er wel is en dan aan de slag met dat wat verbeterd kan worden. Bij deze school is er wel schoolbeleid geformuleerd. Dit kwaliteitsbeleid is echter niet beschreven en er wordt weinig planmatig gewerkt. Steeds meer medewerkers weten niet waar ze aan toe zijn en werken met de beste bedoelingen hun eigen plannen uit.

Met de schoolleiding ontwikkel ik nu een stelsel van kwaliteitszorg. We maken het brede kader, ontwikkelen een kwaliteitskalender en vertalen het bestuursbeleid naar de school. Dit is voor medewerkers nog onzichtbaar. Wat zij wel zien is dat we zijn gestart met het onderzoek naar de kwaliteit van de lessen. De docenten zijn daarbij actief betrokken: samen evalueren we het lesmodel, stellen een kijkwijzer op, bezoeken lessen (ook bezoeken docenten elkaars lessen).

Op basis daarvan krijgen docenten ontwikkelgesprekken met hun leidinggevenden en wordt bekeken welke scholing collectief en individueel kan worden aangeboden. Niet iedereen hoeft dezelfde scholing te volgen. Ook bekijken we welke docenten andere docenten kunnen ondersteunen. Eenzelfde aanpak hebben we voor de vaksecties ontwikkeld. Klein detail: we zorgen ervoor dat de aanpak wordt beschreven en dat de documenten zichtbaar zijn; ook is deze aanpak opgenomen in de jaarkalender voor evaluatie.

Wat biedt LinQue

 • Ondersteunen bij het inrichten van een stelsel van kwaliteitszorg.
 • Het meeschrijven van documenten voor de kwaliteitszorg op alle niveaus.
 • Het ontwikkelen en beschrijven van deelprocessen.
 • Het opstellen van een kwaliteitskalender.
 • Meten is weten, ervoor zorgen dat inzicht in cijfers leidend is voor vervolgactiviteiten.
 • Planmatig denken en werken.
 • Betrekken van medewerkers in deze processen, zodat zij eigenaar worden.
 • Temporiseren van de veelheid aan plannen; maken van (jaarlijkse) haalbare afspraken.
 • Werken aan kwaliteitscultuur (de dialoog organiseren, het leren van elkaar realiseren, verantwoordelijkheid neerleggen waar deze hoort).
 • Bewustzijn voor kwaliteitsdenken vergroten bij de leiding en de medewerkers.
 • Deelprocessen begeleiden/ opzetten: lesbezoeken, vlootschouw, ontwikkeling docenten, versterken van het planmatig werken van de sectievoorzitters, aanpak risico leerlingen, PTA/PTO, enz.

Desgewenst kan een deel van de hier genoemde activiteiten online worden uitgevoerd.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen