Omgaan met verschillen in de klas

Leerlingen zijn niet allemaal hetzelfde. Een open deur, nietwaar. Hoe ga je als docent om met de verschillen? Hoe doe je dat? Hoe differentieer je op zo’n manier dat alle leerlingen kunnen leren op een manier die bij hen past en die recht doet aan hun manier van leren? Hoe krijg je ‘het zweet op de juiste ruggen’ en dus de leerlingen actief betrokken? Welke randvoorwaarden heb je daarvoor te creëren in je les?

Uit de praktijk

Bij een brede scholengemeenschap loopt het team er tegenaan dat met name in de havo-onderbouw het aantal incidenten toeneemt. Er worden steeds meer leerlingen uitgestuurd. Bij lesbezoeken blijkt dat er veel klassikaal lesgegeven wordt, leerlingen binnen de kortste keren afhaken en andere dingen doen tijdens de instructie en dat leerlingen als er zelfstandig gewerkt wordt, zitten te wachten. Hierdoor ontstaat onrust en hebben een aantal docenten het gevoel dat ze liever niet meer aan deze klassen lesgeven.

De school vraagt aan LinQue Consult om te komen observeren achter in de klas bij de docenten die daarvoor open staan om zo meer grip te krijgen op wat er speelt en handvatten te krijgen voor het omgaan met de behoeften van leerlingen in de klas. Bij de bespreking van de uitkomsten in het team komen verschillende opties naar voren waarmee men wil gaan experimenteren: differentiëren naar niveau, aanpak en verlengde instructie, activerende werkvormen, leerdoelgericht werken en formatief evalueren.

Wat biedt LinQue

De LinQue consultant kan door middel van gesprekken, observaties in de les, al dan niet met video, samen met de docent en/of het team kijken naar de kansen die er liggen om beter in te spelen op de verschillen. Door samen te kijken en te analyseren wat er gebeurt ontstaat inzicht en kunnen concrete handvatten worden gegeven voor differentiatie in de les. Na de analyse worden op maat studiedagen ontworpen of kan de school kiezen voor bijvoorbeeld individuele coaching van docenten, al of niet d.m.v. video interactie, begeleide intervisie of video-intervisie.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen