Het lerende team

Motivatie van professionals wordt versterkt daar waar mensen de verbinding met elkaar aan kunnen gaan, zij ingezet worden op hun competenties en zij, ook samen met anderen, enige autonomie ervaren. In het kader van teamontwikkeling werken we met teams aan de verdieping van de onderlinge werkrelaties, gericht op het ver- of erkennen van elkaars beweegredenen, overtuigingen en achtergronden.

Een lerend team is in staat om zelf heldere vragen te formuleren over de eigen praktijk. Voortdurend is het functioneren van het team als een samenhangend geheel van relaties, betekenissen en activiteiten in de omgeving onderwerp van onderzoek, reflectie en ontwikkeling. Teams die het teamleren meester zijn, dragen zorg voor hun kwaliteit en ontwikkelen zich van good to great.

Graag onderzoeken we met de opdrachtgever of en welke activiteiten online uitgevoerd kunnen worden, wetende dat het centrale thema hier gaat over samenwerken.

Uit de praktijk

Hoewel de fusie van twee organisaties een feit is, zijn de bloedgroepen van de oude organisaties nog steeds waarneembaar tijdens de bijeenkomsten van het nieuwe managementteam. De twee directeuren vragen LinQue Consult om hen te ondersteunen de fusie ook in woord en daad op de werkvloer gestalte te geven en de verandering in taakinvulling van de teamleiders te ondersteunen.

Knelpunten die de directeuren noemen, zijn:

  • Er is weinig aandacht (geweest) voor de visie op onderwijs en op leidinggeven.
  • Er zijn grote verschillen in de kennis en ervaring van de teamleiders: van oude rotten tot jonge frisse onervaren leidinggevenden. Dit leidt ertoe dat een aantal teamleiders overvleugeld wordt door de anderen, dat er teruggekomen wordt op besluiten omdat door de beginnende teamleiders de consequenties niet worden overzien.
  • De teamleiders hebben de neiging om zich, als vanouds, vooral te richten op het managen van het onderwijs (rooster, uitval, vervanging, …) en minder op de voorbereiden en uitzetten van brede beleidsterreinen.

Wat biedt LinQue

De LinQue consultant onderzoekt en concretiseert samen met het team de vragen of kwesties die spelen en ontwikkelt samen met het team een aanpak op maat.

Aanpakken die in het traject kunnen voorkomen zijn bijvoorbeeld:

  • Werken op basis van de vijf disciplines: teamleren, gezamenlijk visie, mentale modellen, persoonlijk meesterschap en systeemdenken
  • Werken op basis van de principes van Deep Democracy
  • Begeleiden van het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek
  • Het team positioneren als professionele leergemeenschap (PLG) in de organisatie
  • Begeleiding van het team als data-team
  • Onderzoeken van drijfveren van teamleden m.b.v. Intodrives

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen