Onderwijskwaliteit: aanpak vaksecties, leergebieden

LinQue Consult heeft in samenwerking met het project Leren Verbeteren een aanpak ontwikkeld om vaksecties en leergebieden houvast te bieden om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De vaksecties en leergebieden zijn cruciaal in verbetering of vernieuwing van het onderwijs. Docenten zijn de professionals en wie weet nu beter wat nodig is om lessen te ontwikkelen die leerlingen optimaal laten presteren?

Uit de praktijk

LinQue begeleidt scholen in een integrale aanpak om het functioneren van secties en leergebieden te versterken, waar de schoolleiding de kaders voor biedt. De vraag is vaak: hoe kan de sectie of het leergebied structureel bezig zijn met de kwaliteit van hun vak, hoe kunnen zij ervoor zorgen dat leerlingen optimaal profiteren van de vaklessen, de studielessen of flexuren? Hoe kunnen de secties of leergebieden op tijd bijsturen als de onderwijsresultaten tegenvallen? En welke structuur maakt dat de schoolleiding de resultaten van de sectie kan monitoren en bijsturen? LinQue gaat met de school in gesprek, de volgende aanpak is onderwerp van gesprek:

  • De schoolleiding ontwikkelt beleid m.b.t. de aanpak van de secties en zorgt ervoor dat er een contactpersoon is vanuit de schoolleiding voor iedere sectie of leergebied. Zij organiseert drie keer per jaar een overleg met alle sectievoorzitters en een lid van de schoolleiding. Dat geeft de schoolleiding de mogelijkheid om kaders aan te geven, wederzijdse verwachtingen te bespreken en te horen welke vragen de secties of leergebieden hebben.
  • Er wordt een aanpak ontwikkeld voor het functioneren van de sectie of het leergebied, waarbij gedacht kan worden aan: een vaste agenda, een jaarkalender voor de sectie, ontwikkelplannen van de sectie, een opbrengstenkaart.
  • Iedere sectie werkt met een vast format voor een sectie- of leergebiedplan (met daarin natuurlijk professionele ruimte: het ene vak is het andere niet).
  • Het vaksectie- of leergebiedplan wordt jaarlijks opgesteld en besproken in de sectie of het leergebied en ook jaarlijks voor de zomervakantie geĆ«valueerd en bijgesteld. Op deze manier draagt de aanpak bij aan de kwaliteitszorg.
  • In het plan komen onderwerpen aan de orde als: visie, waarden, gebruik methoden, differentiatie, gebruik werkvormen, invulling 40-80-120 minuten rooster, invulling flexroosters, feedback aan leerlingen, een aanpak van de leerlingen die achterblijven in hun resultaten.
  • De sectie of het leergebied bespreekt per periode de resultaten van leerlingen (proefwerken, SE, CE cijfer) en bespreekt wat de sectie kan doen om de cijfers op de norm te houden of daarboven te krijgen. In dit kader is ook de aanpak van risico leerlingen een terugkomend thema.
  • De gesprekken in de sectie of het leergebied gaan niet alleen over praktische zaken of de inhoud van het vak, het gaat ook over teamontwikkeling en onderwijsvernieuwing. De dialoog wordt gevoerd.
  • Ook het PTA is onderwerp van gesprek. Voldoet het PTA aan de eisen van de onderwijsinspectie? Is het PTA zo ingevuld dat de vaksecties kunnen voldoen aan dat wat ze erin hebben gezet? Is het PTA zo opgesteld dat de onderwerpen aansluiten bij de eindtermen/de domeinen? Wie van de sectie is hiervoor verantwoordelijk? En wie voert het gesprek met de sectie over de koppeling van PTA, toetsen en de inhoud van het examenblad?

Door deze aanpak werken secties en leergebieden planmatig aan het onderwijs en kunnen zij samenwerken aan de inhoud, problemen bespreken en oplossen.

Wat biedt LinQue

Onze visie is dat het systematisch en doelgericht sturen en ondersteunen van vaksecties en leergebieden de schoolleiding de kans biedt om de kwaliteit van het onderwijs te borgen. Daarbij kunnen zij optimaal gebruik kan maken van de professionaliteit en kwaliteit van docenten.

De afspraken die worden gemaakt tussen de schoolleiding en de secties, leergebieden, zijn niet vrijblijvend. Er is een voortdurende dialoog tussen de schoolleiding en de secties, leergebieden en tussen de schoolleiders en de voorzitters en in de secties of leergebieden zelf. Problemen worden niet weggepoetst maar besproken. Resultaten mogen tegenvallen, maar je zoekt met elkaar naar een oplossing. Je doet het samen.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen