Stimuleren van de dialoog

Bij een dialoog neemt men de tijd en ruimte om op zoek te gaan naar elkaars beweegredenen zonder dat er bij voorbaat al enige worden uitgesloten. De dialoog draagt bij aan afstemming tussen teamleden. De dialoog is daardoor een methodiek die kan bijdragen aan teamontwikkeling of vernieuwing binnen scholen.

De dialoog ontstaat daar waar mensen elkaar écht ontmoeten. Dat werkt het best in levende lijve. Online een dialoog is lastiger maar wel zeker mogelijk. Graag denken we met u na over het voeren van een dialoog online.

Uit de praktijk

Vanuit een ambitie de leerlingen meer keuzevrijheid en eigenaarschap te geven is een onderwijsorganisatie met afdelingen voor het vmbo, havo en vwo aan de slag met de implementatie van flexuren. Elke schooldag kiezen de leerlingen gedurende een aantal uren met welk vak zij aan de slag willen. Hierbij worden zij ondersteund door een coach.

De schoolleiding realiseert zich dat deze verandering enige tijd in beslag zal nemen, dat ook niet geheel te voorspellen is hoe het uiteindelijke model eruit zal zien en dat bij een nog onzekere toekomst het van belang is in een vroeg stadium betrokkenen actief te betrekken bij idee- en planvorming. Het uitgangspunt is iedereen de mogelijkheid te bieden zijn of haar stem te laten horen om zo tot een breed gedragen plan te komen.

Als onderdeel van een vernieuwingstraject voert de onderwijsontwikkelgroep samen met LinQue Consult een studiedag uit waar een situatie wordt gecreëerd waarin het team, collega’s in dialoog gaan met elkaar over de ambitie, dat wat al zichtbaar is in de school en wat volgens hen nodig is het te realiseren. Er wordt een setting gecreëerd waarbij ieder zijn inbreng kan hebben en er ook een gezamenlijke oogst is.

Wat biedt LinQue

Wij zijn fan van de dialoog, omdat dit de mogelijkheid biedt ieders stem te horen. Graag ondersteunen wij u bij het ontwerpen en uitvoeren van dialoogsessies ten behoeve van de ontwikkeling van de organisatie en/of het onderwijs. Werkvormen kunnen daarbij zijn: worldcafé, kampvuurgesprekken (kgotla), socratisch gesprek.

Verder bieden wij trainingen waarin een team zich kan bekwamen in het voeren en/of begeleiden van de dialoog. Hierbij baseren wij ons op het gedachtegoed van De vijfde discipline van o.a. Senge, Vrije ruimte van o.a. Kessels en Building tribes van Kramer & Braun.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen