Werken met de onderstroom, gedoe

Wanneer wrijvingen op de werkvloer belemmerend werken en pogingen om samen tot een oplossing te komen niet (meer) succesvol zijn, ondersteunen wij u met het bemiddelingsproces gericht op een inhoudelijk goed resultaat. Daarbij steken we in op de eigen(aardig)heden van eenieder om weer door één deur te kunnen en/of samen te kunnen werken.

Vanuit een opdracht van de leidinggevende gaan we aan de slag met een team, vaak in een 24-uurssessie, waarbij de opdracht en de terugkoppeling aan de leidinggevende de kapstok vormen.

Desgewenst kunnen we, als dit mogelijk is, een deel van de activiteiten online uitvoeren.

Uit de praktijk

De opdracht voor de vaksecties is in samenspraak aan de slag te zijn met de inhoudelijke invulling van een vak; zowel monitorend als ontwikkelend. In dit voorbeeld zijn de resultaten van de vaksectie wel op peil, maar komen de gewenste ontwikkelingen, ook na herhaaldelijk aansporing niet tot stand.

De schoolleiding vraagt een consultant van LinQue Consult om een eerste inventarisatie te doen van ervaringen van de docenten. Hiertoe worden individuele gesprekken gevoerd met alle docenten van de vaksectie. De uitkomsten van de gesprekken worden besproken met het MT en de vaksectie. De consultant ondersteunt het MT en de sectie bij het gezamenlijk formuleren van de aanleiding en de gewenste veranderrichting. Op basis hiervan formuleert het MT een opdracht voor de sectie.

Het vervolgtraject bestaat uit een 24 uurs-opruimsessie waarin de sectie collectief in kaart brengt wat de sterke kanten en de pijnpunten van de sectie zijn. Er is expliciete aandacht voor het bespreekbaar maken van gevoeligheden met oog voor de onderlinge relaties (dialoog, afspraken voor gesprek, feedback). Er worden afspraken gemaakt ten aanzien van de werkwijze binnen de sectie (overleg, werkverdeling, voorzitterschap, …).

Aan het eind van de sessie presenteert de sectie de opbrengsten en haar plannen aan het management. Na de 24-uurs sessie volgen 1 of 2 bijeenkomsten en een evaluatie met het MT en de sectie.

 

Wat biedt LinQue

Als LinQue Consult hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • We betrachten zoveel mogelijk transparantie ten aanzien van de doelen en de aanpak van een gedoe-klus.
  • De leidinggevende bepaalt de richting en de ruimte na hoor en wederhoor en vertaalt dit naar een opdracht voor een team.
  • Het team of sectie stemt in met de richting en de ruimte.
  • Invulling van bijeenkomsten wordt in samenspraak met betrokkenen vastgesteld.
  • Een team, sectie gaat aan de slag. De stem van de minderheid krijgt ruimte in het proces.
  • Een team legt verantwoording af ten opzichte van het management over hun opbrengsten en plannen.

Bij de invulling van ons werk putten we uit het gedachtegoed van Deep Democracy, herstelgericht werken en systemisch werken, conflicthantering, geweldloze communicatie.

Desgewenst kunnen we, als dit mogelijk is, een deel van de activiteiten online uitvoeren.

Voor vragen of meer info

Kunt u contact opnemen met onze experts.

Wij helpen u uitblinQuen